Live radio
Μέ τά παιδιά καί τούς νέους τῆς Καστοριᾶς

Τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Μέσα στίς ποιμαντικές δραστηριότητές μου πρωτεύουσα θέση κατέλαβε, ἀβίαστα καί μέ φυσικό τρόπο, ἡ ἐπαφή μου μέ τούς μαθητές, τούς δασκάλους, καθηγητές καί γενικότερα μέ τά σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς μου.

Θέλω νά εὐχαριστήσω γι᾽ αὐτό τούς ἐκπαιδευτικούς μας, πού ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον, ἴσως παρακινούμενοι ἀπό τόν ἐνθρονιστήριό μου λόγο στόν ὁποῖον ἔκανα ἰδιαίτερη ἀναφορά καί πρόσκληση πρός τήν νεότητα, καί μέ προσκάλεσαν στά σχολεῖα τους ἤ ζητοῦσαν σχολικό ἐκκλησιασμό μέ τήν παρουσία μου.

Αὐτό μέ συγκίνησε καί μέ χαροποίησε ἰδιαίτερα, γιατί αἰσθάνομαι μεγάλη τήν εὐθύνη νά συμπαρασταθῶ στό ἔργο τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί στίς μαθησιακές καί κοινωνικές ἀνάγκες τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θά πεῖ χαρακτηριστικά γιά τό θέμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων: «Ἡ νεότητα ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλούς ἐπιστάτας, δασκάλους, παιδαγωγούς, ἀκολούθους, φροντιστές».

Καί ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος σχολιάζει: «Εἶναι ἄξιο παρατηρήσεως ὅτι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ τῶν φορέων τῆς ἀγωγῆς καί, κατά τό δυνατόν, νά ὑπάρχει ἑνιαία ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων, γιατί ἄν δέν γίνεται αὐτό, τότε δημιουργοῦνται πολλά ἐρωτηματικά στήν ψυχή τῶν παιδιῶν. Οἱ γονεῖς, οἱ δάσκαλοι, ἡ κοινωνία, οἱ ἐξουσιάζοντες, οἱ προγραμματιστές τῆς φιλοσοφίας, τῆς παιδείας, ἡ ̓Εκκλησία μέ τούς Ποιμένες πρέπει νά ἐνδιαφέρονται καί νά συνεργάζονται ἀπό κοινοῦ γιά τήν σωστή καί ὁλοκληρωμένη ἀγωγή τῶν παιδιῶν».

Στήν προοπτική αὐτή ἐπιζητῶ τήν συνεργασία μέ τόν ἐκπαιδευτικό κόσμο καί τήν συνομιλία μέ τούς μαθητές καί τούς ἐκπαιδευτικούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αὐτῆς τῆς συνεργασίας μου μέ τόν μαθητικό κόσμο εἶναι οἱ δύο τελευταῖες ἑβδομάδες, ὅπου σέ διάστημα δώδεκα ἡμερῶν (4 μέ 15 Ἀπριλίου), συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Σαββατοκύριακου, τίς ἕνδεκα ἡμέρες συναντήθηκα μέ μαθητές, παιδιά καί νέους εἴτε στά Σχολεῖα τους εἴτε σέ Ναούς. Κάποιες ἀπό τίς ἡμέρες αὐτές, μάλιστα, συναντήθηκα μέ δύο καί τρία Σχολεῖα.

Θέλω ἀκόμη νά θυμηθῶ καί νά εὐχαριστήσω τά παιδιά πού μοῦ «δάνεισαν» τήν φωνή τους γιά τό σῆμα τῆς ἐκπομπῆς μου στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας (97,9 FM) πού ἔχει τίτλο «Πάτερ, νά ρωτήσω κάτι» καί στήν ὁποία ἀπαντῶ σέ ἐρωτήσεις τῶν ἀκροατῶν.

Τέλος, στά πλαίσια τῆς συμπαράστασης στήν νεότητα, δέχθηκα αὐτό τό διάστημα καί δέχομαι πάντα στό γραφεῖο μου νέους καί γονεῖς πού θέλουν νά μέ ρωτήσουν γιά τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν ἡλικία αὐτή καί γενικότερα γιά θέματα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων.

*

Ἔτσι, λοιπόν, κατόπιν εὐγενικῆς προσκλήσεως τῶν Διευθυντῶν καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν συναντήθηκα στό δωδεκαήμερο 4-15 Ἀπριλίου μέ τούς μαθητές καί δασκάλους-καθηγητές τῶν ἑξῆς Σχολείων:

-Τήν Δευτέρα 4 Ἀπριλίου ἐπισκέφθηκα τό 3ο Γυμνάσιο Καστοριᾶς, πού φέρει μάλιστα τό ὄνομα τοῦ ἥρωα Μητροπολίτη Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, ἀφοῦ ἐκεῖ στεγαζόταν τό Ὀρφανοτροφεῖο πού εἶχε ἱδρύσει. Μάλιστα, στό γραφεῖο μου ἔχω μιά μεγάλη φωτογραφία τοῦ ἥρωα Μητροπολίτη Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καί τοῦ Ἱερομάρτυρος Πλάτωνα μέ τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου, εὐγενική δωρεά τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Μίλησα στά παιδιά γιά τήν ἀξία τῆς διαχρονικῆς παραδόσεώς μας καί τῆς παιδείας, μέ ἀφορμή τήν ὀνομασία τοῦ Σχολείου τους καί τοῦ βουνοῦ πού βρίσκεται πάνω ἀπό τήν πόλη τῆς Καστοριᾶς καί ὀνομάζεται ἀπό τούς κατοίκους «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιατί μοιάζει μέ τόν μεγάλο στρατηλάτη.                                                                                                                                                    

Μάλιστα, τρεῖς μαθητές τοῦ Σχολείου μοῦ πῆραν μιά ἀρκετά ἐκτενῆ συνέντευξη μέ ὡραῖα ἐρωτήματα πού μοῦ ἔθεσαν καί πρόκειται νά τήν ἐκδώσουν.

-Τήν Τρίτη 5 Ἀπριλίου ἐπισκέφθηκα τό Γυμνάσιο Λεχόβου, ὅπου μίλησα στούς μαθητές γιά τόν Χριστό ὡς τήν «ἄκρα Ταπείνωση» καί γιά τήν δύναμη τῆς ἀγάπης, μέ προεκτάσεις στήν καλή συμμαθητεία καί συνεργασία τῶν παιδιῶν.

-Τήν ἄλλη ἡμέρα λειτούργησα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορα, ὅπου ἐκκλησιάσθηκε τό Μουσικό Σχολεῖο Καστοριᾶς. Ἡ ὁμιλία μου εἶχε θέμα τήν βυζαντινή μουσική ὡς τήν μουσική τῶν ἀγγέλων.

-Τήν Πέμπτη 7 τοῦ μηνός ἐπισκέφθηκα τό Δημοτικό Σχολεῖο Πολυκάρπης, ὅπου οἱ μαθητές μοῦ ἐπιφύλαξαν μιά εὐχάριστη ἔκπληξη, παρουσιάζοντας ἕνα θεατρικό δρώμενο μέ θέμα τήν θυσία μιᾶς μηλιᾶς γιά νά εὐχαριστήσει ἕνα παιδί πού μεγαλώνει. Μίλησα στά παιδιά γιά τήν ἀγάπη ὡς θυσία καί ἀπάντησα στά πολύ ἐνδιαφέροντα γιά τήν ἡλικία τους ἐρωτήματά τους.

-Τήν Παρασκευή λειτούργησα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἐκκλησιάσθηκε τό 3ο Γυμνάσιο καί τό θέμα τῆς ὁμιλίας μου ἦταν ἡ δύναμη καί τά κοινωνικά εὐεργετήματα τῆς συγχωρήσεως, μέ προεκτάσεις ἐπίσης στήν εἰρηνική καί ἀγαπημένη συμμαθητεία καί συνύπαρξη στό σχολεῖο καί γενικά στήν ἐργασία καί τήν κοινωνία.

-Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα χοροστάτησα στόν Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στήν σύναξη τῶν Ἱεροπαίδων τῆς Μητροπόλεώς μας. Μέσα σέ ἕνα οἰκογενειακό κλίμα μιλήσαμε μέ τά παιδιά γιά τόν Ναό, τήν λατρεία καί τούς Ἁγίους.

-Τήν Δευτέρα 11 Ἀπριλίου πραγματοποίησα τίς δύο καθιερωμένες ὁμιλίες μου στό Λέχοβο, ὅπου μαζί μέ τούς μεγάλους παρακολούθησαν καί νέοι καί παιδιά, καί στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Πάντων στήν σύναξη τῶν Νέων. Στήν πρώτη σύναξη ἀνέλυσα τμήματα ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης ἀπό τό βιβλίο «Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας» καί στήν δεύτερη σύναξη ἀνέλυσα τμήματα τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ μαθητῆ του ἁγίου Σωφρονίου.

-Τήν Τρίτη ἐπισκέφθηκα ἕναν ἰδιωτικό παιδικό Σταθμό γιά νά εὐλογήσω τά νήπια καί τίς νηπιαγωγούς. Θαύμασα τήν ἰδιαίτερη γλώσσα πού μιλοῦσαν στά νήπια καί τά παιδαγωγοῦσαν. Μέ «πλήρωσαν» μέ μιά ὄμορφη χειροτεχνία.

-Τήν Τετάρτη 13 τοῦ μηνός λειτούργησα στό Νεστόριο, ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν τά Σχολεῖα τοῦ Δήμου, Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο. Μίλησα στά παιδιά γιά τήν τελεία ἀγάπη καί γιά τήν κτίση τοῦ Θεοῦ.

-Τήν Πέμπτη λειτούργησα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν τό 3ο Λύκειο καί τό 1ο Δημοτικό Σχολεῖο. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας μου ἦταν τό σχολεῖο καί τά μαθήματα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί τοῦ Πάσχα.

-Τέλος, τήν Παρασκευή 15 Ἀπριλίου, πρό τῶν Βαΐων, λειτούργησα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄργους Ὀρεστικοῦ, ὅπου ἑόρταζε ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Λεωνίδας καί ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν οἱ μεγαλύτερες τάξεις τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄργους Ὀρεστικοῦ. Ἐκεῖ, τήν ὥρα τοῦ κηρύγματος ἀναφέρθηκα στό λεύκωμα πού μοῦ εἶχαν ἑτοιμάσει καί μοῦ εἶχαν χαρίσει οἱ μαθητές τῆς ΣΤ´ τάξης τοῦ Σχολείου, ὅταν τό εἶχα ἐπισκεφθεῖ, καί τό περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ ἀγάπη καί οἱ ἔννοιες πού ἐκφράζουν καί συγκροτοῦν τήν περιεκτική αὐτή ἀρετή τῆς ἀγάπης. Συνέδεσα δέ τό περιεχόμενο τῶν μαθητικῶν αὐτῶν κειμένων μέ τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, κατά τήν ὁποία ὑψώνεται στόν Σταυρό ἡ Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη.

 

Αἰσθάνομαι καί πάλι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τούς Διευθυντές καί τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν εὐγένειά τους καί τήν συνεργασία μας καί νά εὐχηθῶ σέ ἐκπαιδευτικούς, μαθητές καί γονεῖς καλή πρόοδο καί κάθε καλό κἀγαθό, γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδας καί ἰδιαιτέρως τῆς Καστοριᾶς, καί εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα.