Live radio
Αντιαιρετικό : Μάρτυρες του Ιεχωβά -1-

Η καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών στους περισσότερους ανθρώπους προσδίδει αισιοδοξία και χαρά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να ευφρανθούν με τον ήλιο και την Άνοιξη αλλά αντιθέτως καταστρώνουν τα πιο σκοτεινά σχέδια. Σχέδια που στοχεύουν να προβληματίσουν ανυποψίαστους χριστιανούς ώστε να τους οδηγήσουν στην αίρεση και συνεπώς στην άρνηση του πραγματικού Θεού. Με όπλα..

την ‘πλασματική ευγένεια’, τη ‘γνώση’ των Γραφών, το ‘ενδιαφέρον’ και την ‘αγάπη’ για όλους εμάς, αλλά κυρίως την άγνοια των χριστιανών για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, ύπουλα προσεγγίζουν συνανθρώπους μας, χύνοντας άφθονο δηλητήριο στις απονήρευτες ψυχές.
Στην Καστοριά πρόλαβαν και έκαναν την αναμενόμενη εμφάνισή τους οι ‘Μάρτυρες του Ιεχωβά’. Γι΄ αυτό συνιστούμε στους συμπολίτες μας, εάν αντιληφθούν την παρουσία ‘Μαρτύρων του Ιεχωβά’ να ειδοποιούν την Ιερά Μητρόπολη (στο τηλ: 24670-27783) ή τον εφημέριο της ενορίας τους.
Με μία σειρά διαδικτυακών αναρτήσεων θα αποκαλύψουμε την πλάνη, το ψεύδος και την αίρεση των ‘Μαρτύρων του Ιεχωβά’, σε μία προσπάθεια αφενός μεν να ενδυναμωθεί η πίστη στη Μόνη Αλήθεια του κόσμου που είναι ο Θεός (όπως ακριβώς μας διασώζει μόνο η Ορθοδοξία) και αφετέρου να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει θύματα της αιρέσεως αυτής ώστε να ξεφύγουν και να σωθούν πριν να είναι αργά. Με πολλή αγάπη λοιπόν, αλλά και συναίσθηση αμαρτωλότητος και αναξιότητος απέναντι στα Θεία Μυστήρια, αποτολμούμε το εγχείρημα αυτό.

Άρνηση του Τριαδικού Θεού

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού με τη δικαιολογία ότι δήθεν δεν υπάρχει απόδειξη στην Αγία Γραφή. Και όμως η Αγία Γραφή τους διαψεύδει:

Γεν. 1,26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν…

Γεν. 3,22 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν…

Γεν. 18,1-5 Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.
ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς
ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς
συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ
προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν.
καὶ εἶπε· κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου·
ληφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον·
καὶ λήψομαι ἄρτον, καὶ φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ ἕνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὕτω ποίησον, καθὼς εἴρηκας.

Γεν. 11,7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν,
ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.

Ματθ. 28,19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος

Α Ιω. 5,7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ
Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι·

ΦΩΤΟ : Οι Οικουμενικές Σύνοδοι με τις αποφάσεις τους, μας διασφάλισαν έναντι των αιρετικών διδασκαλιών.