Live radio
Προτρεπτική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου προς τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως

Εγκυκλιος υπ’ αριθμ. 284

Πρός τούς Αἰδεσιμωτάτους Πρεσβυτέρους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Θά γιορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες τή μεγάλη θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί θά κληθοῦμε καί ἐμεῖς, μαζί μέ τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν Οὐρανῶν, νά συμμετάσχουμε στήν οὐράνια αὐτή πανήγυρη, ἀφοῦ ἡ Βασίλισσα τοῦ κόσμου «μεταβαίνει στόν Υἱό καί Θεό της» γιά νά βασιλεύσει μαζί Του αἰώνια.
Βασίλισσα, ἡ Παναγία, τῆς Ἐκκλησίας,

ἀφοῦ σέ ὅλα τά θεοσύστατα Μυστήρια, ἀλλά καί σέ κάθε Ἱερή Ἀκολουθία μνημονεύεται μέ εὐλάβεια τό ὄνομά της: «Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας», ἀλλά καί ἁγιάζει αὐτόν πού τό χρησιμοποιεῖ μέ εὐλάβεια.
Γι’ αὐτό καί εὐλαβεῖς Κληρικοί καί Μοναχοί, ἀλλά καί ἁπλοί Χριστιανοί ἔφθασαν σέ μέτρα ἀρετῆς μόνο καί μόνο γιά τήν εὐλάβεια πού εἴχαν στό πρόσωπο τῆς Παναγίας.
Βασίλισσα, ἡ Παναγία, τῶν Ναῶν μας. Τήν βλέπουμε πάντα στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅταν στεκόμαστε μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα γιά κάποια Ἱερή Ἀκολουθία καί ὅταν διακονοῦμε τό Μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ἀσπαζόμαστε τήν πάνσεπτη μορφή της στό Εἰκονοστάσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀνοίξει τήν πύλη τῆς εὐσπλαχνίας καί νά γίνει οἰκονόμος τῆς ζωῆς μας, οἰκονομῶντας μας μέ τήν ἀγάπη της καί τό μητρικό της φίλτρο καί διακονῶντας τό ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ.
Βασίλισσα, ἡ Παναγία, τῶν καρδιῶν μας. Ἡ στοργική μας μάνα, ἡ πρέσβειρα καί ἡ μεσίτρεια στό Θρόνο τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της. Τό γνωρίζει αὐτό ὁ λαός μας, γι’ αὐτό καί ξεχωριστά τιμᾶ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Θά ἤμουν πανευτυχής, ἐάν εἴχα τή δυνατότητα νά σᾶς πείσω πώς πρέπει ὅλους μας, ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς λειτουργούς τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, νά μᾶς χαρακτηρίζει ἡ θεοτοκοφιλία.

Νά ἀγαποῦμε τήν Παναγία.
Νά τιμοῦμε τήν Παναγία.
Νά γιορτάζουμε τήν Παναγία.
Νά εὐλαβούμεθα τήν Παναγία.
Νά ψάλλουμε καθημερινά τόν Παρακλητικό Κανόνα καί νά τῆς ἀπαγγέλουμε τούς οἴκους τῶν Χαιρετισμῶν.
Νά ἐπαναλαμβάνουμε τό: «Θεοτόκε Παρθένε χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία».
Νά γίνουμε, ὅπως οἱ Ἅγιοι, εὐλογημένα παιδιά της.
Θά ἤθελα ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς, πατρικά νά ὑπενθυμίσω στήν ἀγάπη σας καί νά σᾶς προτρέψω, ὅπως κάθε χρόνο, στά κάτωθι:
1. Καθημερινά νά τελεῖτε στόν Ἱερό Ναό τόν Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (μικρό ἤ μεγάλο), σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσετε τούς ἐνορίτες σας γιά τήν Ἱερά Ἀκολουθία καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ἐνάρξεως. Σᾶς συνιστῶ, ἀδελφικά καί πατρικά, νά μήν ξεχνᾶτε καθημερινά, ὅλο τόν χρόνο, στό σπίτι σας, μπροστά στίς ἅγιες εἰκόνες, νά ψάλετε τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἀκόμη, κάθε βράδυ, μαζί μέ τό Ἀπόδειπνο νά ἀναγινώσκετε καί τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν Της. Θά ἔχετε τήν εὐλογία καί τήν χάρη τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία θά σκεπάζει ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας.
2. Πρός ὄφελος τῶν ἐνοριτῶν σας, θά πρέπει νά λειτουργεῖτε πιό τακτικά τήν χρονική περίοδο αὐτή καί ἴσως καθημερινά. Εἶναι μία θυσία καί μία προσφορά πού παρέχει ὄμως πολλές εὐλογίες.
3. Μέσα στά πλαίσια αὐτά τῆς Θείας Λατρείας, νά κάνετε καί μία σύντομη Ἱ. Ἀγρυπνία στίς 13 πρός 14 Αὐγούστου, προετοιμά-ζοντας ἔτσι, τούς πιστούς σας γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας. Μαζί λαμβάνετε καί τό τυπικό τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀγρυπνίας. Μπορεῖτε, ἀκόμη, νά καθιερώσετε καί τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά προετοιμάσετε κατάλ-ληλα τό ποίμνιό σας. (Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ).
4. Νά προσέξουμε τήν νηστεία. Ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι ἀλάδωτη καθημερινά, ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς. Νά τήν τηρήσουμε πρῶτα ἐμεῖς, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσουμε τόν λαό γιά τήν σημασία αὐτῆς τῆς νηστείας. Πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἐνημερώσουμε τούς διαφόρους Συλλόγους, ἀλλά καί τούς Χριστιανούς μας ὅτι στίς πανηγύρεις τῶν χωριῶν μας νά μήν καταλύουν τήν νηστεία τήν παραμονή τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς, μέ ἀποτέλεσμα οὐδείς τήν ἑπομένη ἡμέρα νά κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
5. Νά προτρέψουμε τούς πιστούς γιά τήν συμμετοχή τους στά Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας.
6. Ἐάν ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός σας Ναός, νά τόν ἐτοιμάσετε κατάλληλα γιά τήν πανήγυρη (καθαριότητα, στολισμός εἰκόνων, εὐπρέπεια ὅλου τοῦ Ναοῦ). Ἀκόμη, νά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιών τῆς παραμονῆς καί τῆς κύριας ἡμέρας.
7. Πρωτοστάτης στήν πανήγυρη αὐτή εἶναι ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τῆς Καστοριᾶς, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει τήν 15η Αὐγούστου καί ὅπου θά τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας τήν 14η Αὐγούστου καί ὥρα 7.00 μ.μ., τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας καί ὥρα 6.30 μ.μ. ἡ κάθοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης.
8. Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία ἡ συμμετοχή ὅλων σας στήν Ἱερά Ἀγρυπνία πού θά τελεσθεῖ στήν παλαίφατη καί ἱστορική πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης στίς 22 πρός 23 Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶναι ἡ ἀπόδοση τοῦ σεβασμοῦ καί τοῦ χρέους πού ἔχουμε ἀπέναντι στήν μητρική προστασία τῆς Παναγίας. Ἀξίζει νά ἀφιερώσει κανείς λίγες ὧρες τῆς νύκτας γιά ἐκείνη πού, παρά τίς ἁμαρτίες μας καί τά λάθη μας, συνεχίζει νά μᾶς σκεπάζει καί νά πρεσβεύει.
9. Τήν περίοδο αὐτή ἑορτάζουν καί: ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης κοινότητος Ἁγίας Κυριακῆς (30 καί 31 Αὐγούστου) καί ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας (7 καί 8 Σεπτεμβρίου).
Μέ αὐτό τόν τρόπο, Πατέρες μου, θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά βοηθήσουμε τίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν γιά μία πνευματική ἀποτοξίνωση, νά τίς ξεκουράσουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί νά τίς θρέψουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά τίς ὁδηγήσουμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά προβάλλουμε σέ ὅλους μας, ὡς πρότυπο γιά τήν δική μας ζωή, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί τήν δική μας Μητέρα, τήν Παναγία.
Εὔχομαι νά ἔχετε πάντοτε πλούσια στήν ζωή σας, στήν οἰκογένειά σας, στούς ἐνορῖτες σας τήν εὐλογία τῆς Παναγίας. Σᾶς παρακαλῶ δέ νά εὔχεσθε καί γιά τήν ἐλαχιστότητά μου, τόσο στό Ἱερό Θυσιαστήριο, ὅσο καί στίς κατ’ ἰδίαν προσευχές σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πολλή ἀγάπη Χριστοῦ

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ