Live radio
Ἡ «Κυριακὴ τῆς Οἰκογένειας» στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καστοριάς 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας καθιέρωσε ἀπὸ φέτος τὴν «Κυριακὴ τῆς Οἰκογένειας», δηλαδὴ μιὰ ἀπὸ τὶς Κυριακὲς τοῦ Ἰανουαρίου νὰ τιμᾶ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 

Ἡ Κυριακὴ τῆς Οἰκογένειας θὰ τιμᾶται σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Ι.Μ. Καστορίας μὲ Θεία Λειτουργία, σχετικὲς ὁμιλίες καὶ ἐκδηλώσεις γιὰ τὶς οἰκογένειες. 

Φέτος, ὡς Κυριακὴ τῆς Οἰκογένειας, ὁρίστηκε ἡ Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου, ἡ ὁποία συνέπεσε μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Θεολόγου καὶ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

  • Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἀπὸ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικάνορος Καστοριάς. 

Τὸν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν, οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Γέν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ι.Μ. Πρωτοπρ. π. Ἐλευθέριος Συτιλίδης, ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Μπογιατζῆς καὶ ὁ διάκονος π. Παντελεήμων. 

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀνεγνώσθη -ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ι. Μητροπόλεως- ἡ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Καλλινίκου, μὲ τίτλο «Ἡ οἰκογένεια: δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο» 

Κατὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ Σεβασμιώτατος δόξασε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, τῆς ὁποίας τὴν καθιέρωση εἶχε ἀνακοινώσει ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους μὲ σχετικὴ ἐγκύκλιό του.

Εἶπε ὅτι πρόκειται γιὰ γιορτή, ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὴν στήριξη τῶν νέων κυρίως οἰκογενειῶν καὶ τῶν νέων ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια, ὑπογραμμίζοντας ὅτι μία εἶναι ἡ οἰκογένεια καὶ δὲν ὑφίστανται ἄλλες μορφὲς οἰκογένειας. Ἐπίσης ἔχει σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀντιοικογενειακὴ κουλτούρα ποὺ προωθεῖται μὲ κάθε μέσον καὶ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο τῆς οἰκογένειας.

Ἔκανε δὲ τὴν διαπίστωση ὅτι στὴν Πατρίδα μας ἡ Ἐκκλησία εἶναι, ἂν ὄχι ὁ μόνος, πάντως ὁ πρῶτος καὶ μὲ διαφορὰ θεσμὸς ποὺ προστατεύει τὴν οἰκογένεια. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνει ὄχι μονομερῶς, ἀφοῦ στὴν παράδοσή της ἐντάσσεται καὶ ὁ εὐλογημένος θεσμὸς τοῦ μοναχισμοῦ. Καὶ ἡ οἰκογένεια καὶ ὁ μοναχισμὸς προϋποθέτουν τὴν θεραπεία ἀπὸ τὴν φιλαυτία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφιέρωση.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τοὺς συνεργάτες του ποὺ ἀναλαμβάνουν νὰ φέρουν εἰς πέρας μὲ κόπο κάθε προγραμματισμὸ καὶ δράση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ ὅλους τους παρόντες ποὺ παρὰ τὸν χιονιᾶ καὶ τὸ κρύο ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

  • Ἐκδήλωση καὶ ὁμιλία 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προσφέρθηκε κέρασμα καὶ πραγματοποιήθηκε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλία καὶ τραγούδια.

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὁμιλία τοῦ κ. Θεοδώρου Μπαργιώτα ψυχιάτρου-ψυχοθεραπευτὴ καὶ μέλος τοῦ βασιλικοῦ κολλεγίου τῶν Ψυχιάτρων τῆς Μ. Βρετανίας, μὲ θέμα «Οἰκογένεια καὶ ψυχικὴ ζωή». (Δείτε την ομιλία ΕΔΩ)

Ὁ ὁμιλητής στὸ πρῶτο μέρος, ἑστίασε στὴ σημασία τῆς Ψυχολογίας ὡς ἑνὸς ἐργαλείου ἐμπειρικῆς κατανόησης τῆς δομῆς καὶ τῆς λειτουργίας τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν δυσκολιῶν ποὺ αὐτὴ συχνὰ ἀντιμετωπίζει, καὶ πῶς αὐτὴ ἡ κατανόηση μπορεῖ νὰ προσθέσει βάθος καὶ γνώση στὴν συσσωρευμένη ποιμαντικὴ ἐμπειρία τῆς ἐκκλησίας ἐπι τοῦ θέματος.

Στὸ δευτερο -πιὸ πρακτικό – μέρος, ἀναφέρθηκε σὲ τρόπους καὶ συμπεριφορὲς ἐντὸς τῆς οἰκογένειας ποὺ ἔχει βρεθεῖ ὀτι ἐνισχύουν τὴ συνοχή, τὴν ψυχολογικὴ ἀνθεκτικότητα (resilience) καὶ τὴν προσαρμοστικότητα (adaptability) της στὶς διάφορες δυσκολίες, καὶ προάγουν τὴν ἱκανότητα τῶν παιδιῶν νὰ δομήσουν ὑγιεῖς καὶ ποιοτικὲς σχέσεις ἀργότερα ὡς ἐνήλικες.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ Παιδικὴ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ οἱ δύο κορασίδες ΆνναΜαρίά Παπαδοπούλου καὶ Ἄννα Μεσελίδου, ποὺ τραγούδησαν μὲ τὴν συνοδεία τῆς λύρας τοὺς τραγούδια γιὰ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα.

Τὴν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἀνέλαβε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἡ σύντ. ἐκπαιδευτικὸς κ. Χρυσούλα Γκελιδάκι.

Παρὰ τὴν χαμηλὴ θερμοκρασία καὶ τὴν χιονόπτωση, πολλοὶ ἦταν οἱ χριστιανοὶ καὶ ἰδιαίτερα τὰ ἀνδρόγυνα καὶ οἱ οἰκογένειες, ποὺ ἐκκλησιάσθηκαν καὶ παρακολούθησαν τὴν ἐκδήλωση. 

Ὅλα τὰ ἀνδρόγυνα ἔλαβαν ὡς εὐλογία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο, ἀπὸ μιὰ ξύλινη εἰκόνα μὲ τὴν Ἁγία Οἰκογένεια τοῦ Μ. Βασιλείου, ἕνα βιβλίο του, καὶ τὴν Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιο του, ὡς γράμμα ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνήγγειλε ὅτι στὰ ἑπόμενα χρόνια, οἱ ὁμιλίες του μὲ τίτλο «Οἰκογενειακὰ» θὰ ἐξελιχθοῦν σὲ Σχολὴ οἰκογένειας, καὶ ἐκεῖ θὰ ἔχουν τὴν χαρὰ τῆς νέας συνεργασίας μὲ τὸν κ. Θ. Μπαργιώτα. 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ